Zobowiązania, podatki a wsparcie Państwa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Zobowiązania, podatki a wsparcie Państwa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przyjęta przez sejm specustawa nazywana Tarczą Antykryzysową ma na celu wspomóc przedsiębiorców w tym wyjątkowo trudnym dla nich okresie. Zmiany wprowadzone przez rząd przewidują przede wszystkim utrzymanie płynności finansowej firm, jak również ochronę umów pracowników. Wszystko po to, aby gospodarka przeszła jak najłagodniej tę niespodziewaną próbę.

Tarcza Antykryzysowa. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Rząd planuje przeznaczyć na działania związane z Tarczą Antykryzysową ok. 10% PKB. Na liście działań wspierających przedsiębiorców można znaleźć m.in. takie rozwiązania jak:

Trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, w których skład wchodzą: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy. Wszystkie powyższe dotyczą mikrofirm do 9 pracowników oraz osób samozatrudnionych. Aby ubiegać się o tego typu zwolnienie z płatności, należy złożyć wniosek w ZUS w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy, tj. skrócenie dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku. Dotyczy firm w trudnej sytuacji finansowej, które od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego złożenie wniosku do Starosty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy zanotowały spadek obrotów o co najmniej 30%. Wysokość wsparcia zależy od wysokości spadku obrotu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności przez okres otrzymywania dofinansowania, czyli przez min. 3 miesiące.

Jednorazowa pożycza ze środków Funduszu Pracy. Dotyczy mikrofirm, które prowadziły działalność przed 1 marca 2020 roku. Pożyczka wynosi 5000 zł, a okres jej spłaty nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Aby uzyskać tego typu wsparcie, należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

Poza tym firmy mogą ubiegać się o:

 • Możliwość korzystnego rozliczenia strat (dotyczy firm, których przychód z działalności pozarolniczej spadł o minimum 50% względem 2019 roku).
 • Obniżenie o 90% czynszów za lokale w galeriach handlowych.
 • Zniesienie opłaty prolongacyjnej dla urzędu skarbowego i ZUS. Aby uzyskać odroczenie, należy złożyć wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenie epidemiologicznego albo stanu pandemii.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 • Zwolnienie z naliczania kar za opóźnienia w przetargach spowodowane pandemią.
 • Możliwość skorzystania z funduszy BKG, PFR i KUKE. 
 • Możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na walkę z COVID-19 (dotyczy darowizn przekazywanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020). 

Zmiany w zobowiązaniach przedsiębiorców 

Tarcza Antykryzysowa zawiera również zmiany w realizacji niektórych zobowiązań. Do najważniejszych z nich zalicza się przede wszystkim.

 • Zaliczka na podatek dochodowy (PIT) za wynagrodzenia w marcu i kwietniu

Przesunięcie do 1 czerwca 2020

 • Termin złożenie zeznania CIT-8

Przesunięcie do 31 maja 2020

 • Złożenie nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm

Przesunięcie do 1 lipca 2020

 • Sprawozdania podatkowe

Przesunięcie o 3 miesiące

 • Matryca VAT

Przesunięcie do 1 lipca 2020

 • Tworzenie Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach

Przesunięcie do 1 października 2020

 • Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przesunięcie do 13 lipca 2020

 • Złożenie informacji o cenach transferowych

Przesunięcie do 30 września 2020

 • Złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT

Wydłużenie z 3 do 14 dni

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Odroczenie do 1 stycznia 2021

 • Sporządzenie w formie papierowej dokumentów ewidencji odpadów

Przesunięcie do 31 grudnia 2020

 • Podatek od przychodów z budynków (marzec - maj 2020)

Przesunięcie do 20 lipca 2020

 • ORD-U

Wydłużenie do 31 maja 2020

 • Terminy procesowe

Zawieszenie

 • Krajowe schematy podatkowe (nierozpoczęte)

Zawieszenie rozpoczęcia

 • Krajowe schematy podatkowe (rozpoczęte)

Zawieszenie od 31 marca do 30 czerwca 2020


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak >>


Rozszerzenie pomocy, czyli Tarcza Antykryzysowa 2.0

Obecnie wiadomo [08.04.2020], że rząd pracuje już nad kolejną specustawą, mającą na celu polepszenie sytuacji przedsiębiorców w okresie pandemii. Nowy pakiet pomocowy przewiduje m.in.

 • Zasiłek dla rolników, którzy zachorowali na koronawirusa lub zostali podjęci kwarantannie. Prawdopodobnie będzie to wsparcie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł.
 • Zniesienie VAT dla nauczycieli. Ulga dotyczy sprzętu i oprogramowania niezbędnego do pracy zdalnej. Możliwe, że beneficjentami tego pomysłu będą również uczniowie.
 • Rozszerzenie trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS dla pracowników małych firm do przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie 49 osób. Jednak firmy mające od 9 do 49 pracowników, mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek tylko dla 9 członków przedsiębiorstwa.
 • Środki pochodzące z tarczy antykryzysowej mają zostać zabezpieczone prawnie przed egzekucją komorniczą.
 • Samozatrudnieni będą mogli ubiegać się o umorzenie pożyczki, ale tylko wtedy, gdy będą prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia jej otrzymania (warunek ma dotyczyć wszystkich pożyczek).
 • Zwiększenie wypłaty postojowego do trzech razy (do tej pory była to jednokrotna forma wsparcia).
 • Możliwość renegocjacji spłaty kredytu bankowego (dotyczy wszystkich firm bez względu na wielkość). 

Gwarancja de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gwarancja de minimis BGK przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) została oparta na trzech podstawowych zmianach.

 • Podniesienie górnej granicy udzielanych gwarancji do 80% kwoty kredytu (poprzednia wynosiła 60%).
 • Zniesienie opłaty za udzielenie gwarancji.
 • Wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy.

Wprowadzone udogodnienia mają na celu ułatwić firmom zaciąganie kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Taki zastrzyk gotówki powinien poprawić bieżącą sytuację finansową oraz wspomóc rozwój danego przedsiębiorstwa. 

Tarcza antykryzysowa. Na co mogą liczyć pracownicy?

Specustawa w tym trudnym okresie na rynku pracy przewiduje również wsparcie dla pracowników.

Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę zlecenia, umowę o dzieło oraz pracownicy samozatrudnieni. Rząd zaproponował miesięczne świadczenia  wysokości ok. 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli nieoskładkowane i nieopodatkowane 2080 zł. Jeśli zleceniobiorca zarabiał mniej niż 1300 zł, wówczas jego świadczenie postojowe wyniesie sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Osoby samozatrudnione, które rozliczają się na zasadzie karty podatkowej, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł, czyli 50% minimalnego wynagrodzenia.

Aby otrzymać wyżej wymienione świadczenia, przychód z poprzedniego miesiąca (względem miesiąca, w którym składamy wniosek do ZUS) nie może przekraczać 15 681 zł.

Obcokrajowcy pracujący w Polsce mogą liczyć na przedłużenie legalnego pobytu, a także na wydłużenie okresu zezwolenia na pracę. 

Wsparcie dla firm transportowych i branży turystycznej

Na dodatkową pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa zajmujące się transportem oraz turystyką. Tym pierwszym Agencja Rozwoju Przemysłu proponuje refinansowanie umów leasingowych (na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 1,7 mld zł).

Ułatwienia dla branży turystycznej zaś mają polegać m.in. na przedłużeniu terminu zwrotów wpłat (dot. wydarzeń niezorganizowanych z powodu pandemii) z 14 na 180 dni. Poza tym Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną planuje wdrożyć w życie program 1000 plus, czyli pomoc w formie bonów dla działalności turystycznej i hotelarskiej poszkodowanej z powodu pandemii. Klienci ubiegający się o zwrot pieniędzy za odwołane wydarzenie, będą mogli otrzymać od firmy bon ważny przez 12 miesięcy na inny event turystyczny.  

Miasta również pomagają w kryzysie

Nie tylko rząd zareagował na trudną sytuację przedsiębiorców. Plany pomocy przedstawiły również władze miast. Spośród głównych udogodnień, które znalazły się w planach samorządów, warto wymienić obniżenie lub przedłużenie spłaty czynszów za lokale czy ratalne rozłożenie takich płatności jak czynsz dzierżawczy czy podatek od nieruchomości. Więcej informacji na temat pomocy miast dla przedsiębiorców należy szukać na stronach internetowych i w mediach społecznościowych prowadzonych przez władze miejskie. 

Podziel się