Zmiany w prawie budowlanym. O czym musisz wiedzieć?

Zmiany w prawie budowlanym. O czym musisz wiedzieć?

19 września 2020 roku zacznie obowiązywać znowelizowane prawo budowlane. Nowe przepisy mają przede wszystkim uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Zmiany będą związane między innymi z samowolami budowlanymi, pozwoleniami na budowę, projektem budowlanym czy bezpieczeństwem pożarowym. Twoja firma działa w tym obszarze? Koniecznie zobacz, o czym musisz wiedzieć.

Strony www Strony www

Nowy podział projektu budowlanego

Według nowych przepisów projekt budowlany, który obecnie jest jednolitym dokumentem, zostanie rozdzielony na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

Podział projektu ma spowodować uproszczenie procedur i przyśpieszenie postępowania. Od września najpierw organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny przedkładany będzie natomiast organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym powinien zapewnić projektant.

Ważne! Od 19 września organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować obowiązującego dotychczas wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu.

Nowe zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Od września zmienią się również zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Obecnie organ administracji architektoniczno–budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od września będzie mógł to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych,
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków, w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku odstępstw od przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda będzie udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak było do tej pory - przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Uproszczenie postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych

Do tej pory przepisy obejmowały jedno postępowanie w przypadku wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez zezwolenia czyli tzw. samowoli budowlanej. Zmiany wprowadzają odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. Zostało wprowadzone uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanych lub części obiektów budowlanych, zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.  

Ważne! Nie będzie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 roku dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki może zostać wydana w przypadku:

 • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie,
 • wycofania wniosku o legalizację budowy,
 • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych,
 • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych,
 • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie,
 • kontynuowania budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie

Na podstawie starych przepisów decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie. Nowe przepisy wprowadzają jednak zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej należy obecnie dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uprawnienia budowlane

Zmiana ustawy wprowadziła doprecyzowanie przepisów, które wskazuje, że postępowanie kwalifikacyjne wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane prowadzone będzie na wniosek tej osoby.

Izby samorządu zawodowego po wejściu w życie zmian będą miały obowiązek przeprowadzania egzaminu co najmniej dwa razy w roku, przy czym część pisemna odbywać ma się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich izbach okręgowych właściwej izby samorządu zawodowego.

Wprowadzenie nowego podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny skutkuje zmianą dotyczącą specjalizacji budowlanych – pojawia się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.

Wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę

Obowiązujące dotychczas przepisy prawa budowlanego zawierały wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę - na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia.

W nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi, które możemy znaleźć na stronach rządowych.

 


Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/od-wrzesnia-2020-r-rewolucja-w-prawie-budowlanym

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas