Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników?

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników?

Obowiązki pracodawcy względem pracownika wynikają z przepisów prawa lub kodeksu pracy. Wszyscy wiemy, że pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia, a także zatrudniania pracownika. A jakie jeszcze obowiązki na nim ciążą? Podpowiadamy, o jakich rzeczach musisz pamiętać, jeśli zatrudniasz pracowników w swojej firmie.

Obowiązek zatrudniania i wypłacania wynagrodzenia

Są to podstawowe obowiązki pracodawcy, które wynikają z mocy umowy o pracę lub innego dokumentu, który jest podstawą zatrudnienia. Mówią one o tym, że pracodawca powinien udostępnić pracownikowi stanowisko pracy, na którym będzie on wykonywał swoje obowiązki. Jest on również zobowiązany do zatrudniania osób zgodnie z ich kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Zgodnie z przepisami osoba zatrudniona ma również prawo do otrzymywania godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie to nie może być niższe niż obowiązująca pensja minimalna. Jego dokładna wysokość powinna być uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracownika oraz jakości świadczonej przez niego pracy.

Obowiązek skierowania na badania lekarskie

Na pracodawcy spoczywa też szereg obowiązków dotyczących ochrony zdrowia pracownika – między innymi obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie. Osoby, które są przyjmowane do pracy na podstawie umowy o pracę, są kierowane na badania wstępne. Wszyscy pracownicy w danym przedsiębiorstwie powinni być również kierowani na badania okresowe, powtarzane w określonych odstępach czasu w zależności od warunków na danym stanowisku pracy. W przypadku niezdolności pracownika do pracy, która wynosi więcej niż 30 dni, pracodawca powinien skierować go na badania kontrolne, które mają na celu sprawdzenie, czy osoba jest w stanie wykonywać swoją pracę po przebytej chorobie.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Obowiązek prawidłowej organizacji pracy

Osoba zatrudniająca pracowników ma również obowiązek organizowania pracy w sposób, który zapewnia pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i jakości pracy. Pracodawca powinien dbać o zmniejszenie uciążliwości pracy - zwłaszcza, gdy jest ona monotonna lub wykonywana w ustalonym tempie. Co ważne, pracodawca ma również obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, narodowość, orientację, czy wyznanie, a także stosowania obiektywnych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy.

Obowiązek przestrzegania przepisów BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także prowadzenia systematycznych szkoleń BHP. Firma powinna również zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy zasad bezpieczeństwa, a także wykonywać nakazy i decyzje wydane przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Pomieszczenia do pracy muszą mieć powierzchnię, temperaturę i oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych zajęć a także czasu przebywania w nich pracowników. Pracownicy mają prawo do nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Każdy z nich musi również zostać poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia, które występują w zakładzie pracy, a także mieć zapewnioną pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Firma ma obowiązek zapewnienia pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich pracowników, a także ułatwienia im zdobycia wiedzy potrzebnej w obecnie wykonywanej pracy. Pracodawca może skierować podwładnych na naukę w formach szkolnych (szkołach ponadpodstawowych, szkołach wyższych) lub pozaszkolnych (na studiach podyplomowych, kursach, seminariach, stażach zawodowych). Firma może również pokryć opłaty za w.w. kształcenie, przejazdy oraz podręczniki pracownika. W związku z nauką każdemu pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Za czas urlopu pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.

Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników. Mogą to być usługi w zakresie różnego rodzaju form wypoczynku, udzielenie pomocy materialnej lub finansowej, a także wsparcie na cele mieszkaniowe. Firma może również wspomagać pracowników, przyznając wsparcie z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Obowiązkiem utworzenia takiego funduszu są objęte osoby zatrudniające w danym roku co najmniej 20 pracowników, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci jednostki sektora finansów publicznych. Do korzystania z usług są uprawnieni wszyscy pracownicy i ich rodziny, którym pracodawca dał takie uprawnienia.

Obowiązek wydania świadectwa pracy

W związku z wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W świadectwie pracy muszą się znaleźć informacje o wysokościach i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych przez niego kwalifikacjach. Obowiązek wydania świadectwa pracy nie jest ważny jedynie w przypadku wygaśnięcia umowy z pracownikiem, z którym pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę, chyba że pracownik zażąda takiego dokumentu.

Podziel się