Jakie badania są konieczne do wykonywania pracy?

Jakie badania są konieczne do wykonywania pracy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania lekarskie, zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie jej trwania. Dopuszczenie pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania służbowych obowiązków może mieć poważne konsekwencje. Jakie badania są konieczne w pracy? Co musi znaleźć się na skierowaniu od pracodawcy? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Badania wstępne

Wstępne badania medycyny pracy są obowiązkowe dla:

 • osób przyjmowanych do pracy na podstawie stosunku pracy,

 • pracowników młodocianych przenoszonych na stanowiska pracy,

 • innych pracowników, którzy są przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Nie wymaga się badań wstępnych od:

 • osób przyjmowanych powtórnie do pracy u tego samego pracodawcy i na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą,

 • osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli przedstawią one pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania oraz skierowanie na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie a ponadto pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami proponowanymi przez niego,

 • osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekroczyła 30 dni,

 • osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli nie będą wykonywały one prac szczególnie niebezpiecznych.

Wstępne badania lekarskie do pracy przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę. Po wykonaniu badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie do pracy. W drugim przypadku umowa nie może zostać podpisana.

Badania kontrolne i okresowe

Pracodawca ma obowiązek skierować wszystkich pracowników na badania kontrolne, kiedy są oni niezdolni do pracy przez więcej niż 30 dni, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą. Badania te wykonuje się wówczas w celu sprawdzenia, czy stan zdrowia pracownika pozwala na jego dalsze wykonywanie służbowych obowiązków na dotychczasowym stanowisku.

Pracownicy podlegają również okresowym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany zapewnić im okresowe badania lekarskie do pracy także:

 • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z innymi substancjami, czynnikami lub pyłami,

 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli pracownik zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Kontrole stanu zdrowia pracowników nie powinny odbywać się częściej niż raz w roku i rzadziej niż co 5 lat. Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest różna dla każdego pracownika i zależy od stanu jego zdrowia oraz rodzaju zajmowanego stanowiska.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Medycyna pracy – co wchodzi w zakres badań?

W zakres badań medycyny pracy wchodzi badanie ogólnego stanu zdrowia, a także badania dodatkowe, dopasowane indywidualnie do warunków, w jakich zatrudniony realizuje służbowe obowiązki. Pracownik może się spodziewać między innymi:

 • badania krwi,

 • badania ciśnienia krwi,

 • badania okulistycznego,

 • badania moczu,

 • badania laryngologicznego,

 • badania poziomu cukru we krwi.

Specyfika niektórych zawodów wymaga wykonania dodatkowych badań, takich jak:

 • test psychotechniczny (w przypadku kierowców zawodowych),

 • EKG (w przypadku pracowników narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne),

 • badanie poziomu cholesterolu we krwi,

 • badania neurologiczne,

 • spirometria.

Co powinno zawierać skierowanie na badania medycyny pracy?

Do placówki medycyny pracy pracownik powinien dostarczyć skierowanie od pracodawcy, na którym znajduje się dokładny opis stanowiska pracy i charakteru wykonywanych obowiązków, rodzaju badań, jakie mają być wykonane, informacja o ewentualnych czynnikach szkodliwych wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu, a także aktualne wyniki badań.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, kiedy przeprowadzenie badań po zwolnieniu lekarskim jest konieczne.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas