Czy w dobie koronawirusa mogę liczyć na jakiekolwiek ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych?

Czy w dobie koronawirusa mogę liczyć na jakiekolwiek ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych?

Aktualnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej uprawniają podatników prowadzących działalność gospodarczą do wnioskowania o przyznanie tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
  • rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
  • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej (w konsekwencji czego umorzeniu podlegają odsetki, odpowiednio, w całości lub w części dotyczącej umorzonej zaległości podatkowej).

W składanym wniosku podatnik zobowiązany jest wskazać, jakiego podatku (zaległości podatkowej) wniosek dotyczy i o jaką formę ulgi się ubiega. Warunkiem złożenia wniosku jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Wystarczające jest spełnienie jednej z przesłanek, jakkolwiek w sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa COVID – 19 wydaje się, że podatnicy mogą powołać się na obydwie przesłanki.

Przykładowo, podatnicy w wyniku analizy swojej sytuacji mogą powołać się na takie okoliczności jak sytuacja finansowa (gospodarcza) związana z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, ograniczenie lub zamknięcie działalności w wyniku nałożonych restrykcji, spadek popytu, przestoje w dostawach surowców, nieobecność pracowników, itp. Uzasadnienie wniosku wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji podatnika (jej analizy), a podatnik powinien załączyć do wniosku dokumenty potwierdzającego jego sytuację finansową lub kadrową.

W przypadku podatników będących przedsiębiorcami udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych może stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis, co będzie przedmiotem weryfikacji ze strony organu podatkowego rozpatrującego wniosek. W związku z tym organ może żądać od podatnika informacji, czy otrzymywał on taką pomoc w przeszłości oraz w jakiej wysokości (np. w przypadku pomocy de minimis, która podlega kwotowemu ograniczeniu do wysokości 200.000 euro).

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, przyznanie podatnikowi ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez podatnika tzw. opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę). Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej opłata prolongacyjna została zniesiona na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także 30 dni po ich odwołaniu.

Wniosek o przyznanie ulgi jest rozstrzygany przez organ podatkowy w drodze decyzji. W praktyce podatnik może zaraz po złożeniu wniosku postąpić zgodnie z przedstawioną w nim propozycją. Jeśli organ podatkowy przychyli się do wniosku podatnika, postępowanie takie nie powinno być obarczone negatywnymi konsekwencjami. Jeśli organ podatkowy nie wyrazi zgody, podatnik powinien uiścić odsetki za zwłokę oraz kwotę zobowiązania podatkowego, co do której organ podatkowy nie udzielił ulgi w spłacie.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą znaleźć zastosowanie do wszystkich rodzajów zobowiązań podatkowych (w tym PIT, CIT, VAT) oraz do należności przypadających od płatników (np. zaliczki na PIT od wynagrodzeń).

Niezależnie od powyższego, w ramach tarczy antykryzysowej przewiduje się odroczenie terminu zapłaty tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych. Podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% będą mogli zapłacić tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych będą mogli zapłacić w późniejszym (lipcowym) terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem COVID-19. Dotychczas brak jest wskazówek, co należy rozumieć przez negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem COVID-19.

Autorka: Joanna Prokurat

Artykuł pochodzi z portalu kancelarii Wardyński i Wspólnicy AgainstCovid.law o prawnych aspektach pandemii. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas