Jaka jest procedura składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?

Jaka jest procedura składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w postaci elektronicznej jest udostępniany na portalu Praca.gov.pl. Zaleca się złożenie wniosku w formie elektronicznej. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej, jednakże w związku z COVID-19 jego rozpatrzenie może trwać dłużej, co opóźni przekazanie środków.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię porozumienia z  zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego urzędowo wzoru dostępnego elektronicznie),
 • kopię pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentacji.
 • umowę o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wg określonego urzędowo wzoru.

Ponadto we wniosku o przyznanie świadczeń pracodawca składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o tym, że:

 • jest przedsiębiorcą,
 • wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych,
 • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalega z zobowiązaniami publicznoprawnymi,
 • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
 • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (wynagrodzenie, składki),
 • zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie kryzysowej.

Umowę wraz z wypełnionym wnioskiem i dołączonymi do niego załącznikami należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Podpisana umowa oraz wniosek z załącznikami stanowią integralną całość, którą należy przesłać w postaci elektronicznej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych (liczba transz uzależniona jest od okresu, na jaki wnioskowana jest pomoc), w oparciu o złożony wykaz pracowników. Po otrzymaniu świadczenia z FGŚP przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia pracownikom.

Autor: Mateusz Brząkowski, radca prawny

Artykuł pochodzi z portalu kancelarii Wardyński i Wspólnicy AgainstCovid.law o prawnych aspektach pandemii.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas