Jak rozliczyć niewykorzystany urlop?

Jak rozliczyć niewykorzystany urlop?

Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie ma prawa się zrzec. W przypadku, gdy  nie wykorzysta on urlopu w całości, przysługuje mu prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Jest to możliwe, gdy niewykorzystanie wolnych dni jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem. Dowiedz się, do kiedy pracownik musi wykorzystać zaległy urlop i jak obliczyć ekwiwalent w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Do tej pory według kodeksu pracy zaległy urlop pracownik mógł wykorzystać do końca września kolejnego roku.

Jeśli w tym czasie pracodawca nie udzieli nam urlopu przysługującego za zeszły rok, będziemy mieć prawo do rekompensaty finansowej za brak możliwości skorzystania z urlopu. Ekwiwalent za zaległy urlop należy się wtedy, gdy nasza umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, a obie jej strony nie planują jej przedłużenia.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma prawo do udzielenia zaległego urlopu lub wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni. Może on również połączyć obydwie formy rozliczenia urlopu.

Jeśli pracownikowi przysługuje ekwiwalent, należy wypłacić go w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jego kwotę wylicza się na tych samych zasadach, co wynagrodzenie urlopowe. Ekwiwalent należy ustalić, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Ustalając jego podstawę, należy uwzględnić:

  • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia

  • składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w zmiennej wysokości, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w średniej wysokości z tego okresu

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu nie można jednak zaliczyć:

  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy

  • gratyfikacji nagród jubileuszowych i nagród z zakładowego funduszu nagród

  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego

  • należności, które przysługują pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej

  • odpraw emerytalnych lub rentowych i innych odpraw pieniężnych

Jeśli pracownik nie przepracował pełnego okresu, wynagrodzenie wypłacone w tym czasie należy podzielić przez liczbę dni, za które przysługiwało, a następnie otrzymany wynik trzeba pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy.

Aby prawidłowo policzyć wysokość ekwiwalentu, należy również ustalić wysokość tzw. współczynnika ekwiwalentowego. Zmienia się on co roku – jest to średnia ilość dni roboczych w miesiącu w trakcie całego roku kalendarzowego. Współczynnik ekwiwalentowy można obliczyć samodzielnie lub znaleźć na stronach poświęconych prawie pracy.

Czy ekwiwalent może być wypłacony w trakcie trwania umowy o pracę?

Pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop tylko wówczas, gdy umowa o pracę wygaśnie lub zostanie rozwiązana. W czasie jej trwania urlop musi być wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok – nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas