Jak często przeprowadzać szkolenia BHP?

Jak często przeprowadzać szkolenia BHP?

Szkolenia BHP, tak jak i inne szkolenia, ulegają przedawnieniu ze względu na swój okres przydatności. Nie bez znaczenia jest też pojawienie się nowych wymogów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa lub nowych ustaw oraz form obowiązkowej pierwszej pomocy. Pod uwagę trzeba wziąć też formę wykonywanej pracy itd. Jak każde szkolenie, tak i szkolenia BHP, trzeba powtarzać co jakiś czas.

Co wpływa na częstotliwość szkoleń BHP?

Na częstotliwość szkoleń BHP wpływ mają zajmowane przez pracownika stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli pracownik zmienia stanowisko na wyższe (awans) bądź zmienia swój zakres wykonywanych prac (przeszedł szkolenia z zakresu np. obsługi dodatkowych maszyn budowlanych), musi niezwłocznie przejść po raz kolejny szkolenie BHP.

To od pracodawcy zależy, w jakim terminie szkolenie takie zostanie przeprowadzone, a do tego terminu pracownik ma obowiązek się dopasować. Szkolenia najczęściej przeprowadzane są w czasie pracy. Okresowe szkolenia BHP są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania całego czasu zatrudnienia. Takie odnawiane szkolenia ma na celu przypomnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Kogo dotyczą częstsze szkolenia BHP?

Każda zmiana w czynnościach odnośnie pomocy poszkodowanemu, ewakuacji z budynku czy postępowania z jakąś substancją toksyczną muszą być udokumentowane przebytym szkoleniem BHP. Pracownik, który ma kontakt z substancjami toksycznymi, pracuje na wysokościach bądź używa różnego rodzaju sprzętów, które podczas złej eksploatacji mogą zagrozić bezpieczeństwu lub życiu osoby je obsługującej oraz osób przebywających w jej obrębie, będzie miał częściej przeprowadzane szkolenia niż osoba pracująca na stanowisku księgowego czy asystenta. Wszystko po to, aby ograniczyć ilość wypadków do minimum.

Kiedy przeprowadzać szkolenia BHP?

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, np. menadżerowie, team lider, kierownik itd. powinni mieć przeprowadzane okresowe szkolenia BHP raz na 5 lat. Forma takiego szkolenia to seminarium bądź kurs, trwający 16 godzin lekcyjnych (45 minut każda). Wszystko zależy od pracodawcy, jaką formę szkoleń wybierze oraz od firmy szkoleniowej, jaki aktualnie program przeprowadza w stosunku do danych pracowników. W razie pytań skontaktuj się z doradcą personalnym.

U pozostałych pracowników szkolenia okresowe w zakresie BHP przedstawia się w według wykonywanych prac. Pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym, projektanta, konstruktora maszyn i innych urządzeń technicznych, osoby wykonujące zadania służb BHP, osoby, które są narażone na czynniki niebezpieczne dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, muszą szkolenia przechodzić co 5 lat.

Pracownicy z działów administracyjno-biurowych powinni przechodzić szkolenie raz na 6 lat. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, wykonujących pracę fizyczną, szkolenie BHP powinni przechodzić raz na 3 lata. Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są niebezpieczne czynności, mogące spowodować uszczerbek na zdrowiu i życiu, powinny odbywać szkolenia raz na rok.

Warto pamiętać, że odnosi się to zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. Jeżeli w poprzedniej pracy pracownik odbył szkolenie, później zmienił pracę, nie jest on zwolniony z odbycia kursu BHP w nowym miejscu pracy. 

Dowiedz się o szkoleniach BHP dla pracowników.

Podziel się