Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Pochodzisz z zagranicy i chcesz podjąć się pracy zarobkowej w Polsce? A może jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić u siebie obcokrajowców? Niezależnie od tego, musisz znać pewne przepisy, które regulują zasady pracy cudzoziemców w Polsce. Często osoby przebywające na terenie naszego kraju i chcące się w nim zatrudnić, muszą uzyskać konkretne zezwolenia. W jakim przypadku nie trzeba ich okazywać? 

Jak zatrudnić cudzoziemca? 

Pracownicy, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, są zatrudniani w Polsce na nieco innych zasadach. Osoby pochodzące z kraju należącego do Unii Europejskiej lub z państwa, które jest związane z Polską umową o swobodnym przepływie osób, są zatrudniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie przepływu pracowników wewnątrz Unii. Przy zatrudnianiu obcokrajowców należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Są to:

  • wymagane kwalifikacje potencjalnego pracownika, 
  • wysokość oferowanych zarobków,
  • okres zatrudnienia. 

Podjęcie przez cudzoziemca pracy w obcym kraju zgodnie z przepisami prawa jest niezwykle ważne. Zasad musi przestrzegać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wszelkie uchybienia mogą bowiem wywoływać poważne konsekwencje prawne. Każda osoba podejmująca się pracy w obcym państwie niezgodnie z prawem podlega karze grzywny minimum 1000 zł oraz dostaje nakaz powrotu do własnego kraju. Pracodawca natomiast zostaje pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej lub karnej. 

Kiedy obcokrajowiec może legalnie pracować w Polsce? 

– Cudzoziemiec podejmujący pracę w obrębie naszego kraju powinien przede wszystkim zadbać o to, aby jego pobyt w Polsce był legalny. Nie może on zostać zatrudniony, jeśli przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym, odwiedza nasz kraj ze względów humanitarnych lub przebywa w Polsce z uwagi na zobowiązania międzynarodowe —  informuje przedstawiciel firmy Mediacje Hermann. Pracy nie mogą także podjąć osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, wydane na podstawie art. 181 ust. 1 informujący o powodach krótkotrwałego pobytu obcokrajowca w Polsce. Pracować mogą między innymi osoby, które:
  • uzyskały status uchodźcy wydany przez RP, 
  • mają udzieloną ochronę uzupełniającą w RP, 
  • mają zezwolenie na pobyt stały, 
  • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
  • są obywatelami państwa członkowski go UE, 
  • przebywają w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności studenta, 
  • mają zezwolenie na pracę. 

Wielu cudzoziemców musi uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. Decyzja ta określa warunki pracy obcokrajowca zawarte w treści zezwolenia. Dokument wydawany jest przez organ właściwy na wniosek podmiotu powierzającego pracę. Organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas