Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Pochodzisz z zagranicy i chcesz podjąć się pracy zarobkowej w Polsce? A może jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić u siebie obcokrajowców? Niezależnie od tego, musisz znać pewne przepisy, które regulują zasady pracy cudzoziemców w Polsce. Często osoby przebywające na terenie naszego kraju i chcące się w nim zatrudnić, muszą uzyskać konkretne zezwolenia. W jakim przypadku nie trzeba ich okazywać? 

Jak zatrudnić cudzoziemca? 

Pracownicy, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, są zatrudniani w Polsce na nieco innych zasadach. Osoby pochodzące z kraju należącego do Unii Europejskiej lub z państwa, które jest związane z Polską umową o swobodnym przepływie osób, są zatrudniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie przepływu pracowników wewnątrz Unii. Przy zatrudnianiu obcokrajowców należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Są to:

  • wymagane kwalifikacje potencjalnego pracownika, 
  • wysokość oferowanych zarobków,
  • okres zatrudnienia. 

Podjęcie przez cudzoziemca pracy w obcym kraju zgodnie z przepisami prawa jest niezwykle ważne. Zasad musi przestrzegać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wszelkie uchybienia mogą bowiem wywoływać poważne konsekwencje prawne. Każda osoba podejmująca się pracy w obcym państwie niezgodnie z prawem podlega karze grzywny minimum 1000 zł oraz dostaje nakaz powrotu do własnego kraju. Pracodawca natomiast zostaje pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej lub karnej. 

Kiedy obcokrajowiec może legalnie pracować w Polsce? 

– Cudzoziemiec podejmujący pracę w obrębie naszego kraju powinien przede wszystkim zadbać o to, aby jego pobyt w Polsce był legalny. Nie może on zostać zatrudniony, jeśli przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym, odwiedza nasz kraj ze względów humanitarnych lub przebywa w Polsce z uwagi na zobowiązania międzynarodowe —  informuje przedstawiciel firmy Mediacje Hermann. Pracy nie mogą także podjąć osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, wydane na podstawie art. 181 ust. 1 informujący o powodach krótkotrwałego pobytu obcokrajowca w Polsce. Pracować mogą między innymi osoby, które:
  • uzyskały status uchodźcy wydany przez RP, 
  • mają udzieloną ochronę uzupełniającą w RP, 
  • mają zezwolenie na pobyt stały, 
  • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
  • są obywatelami państwa członkowski go UE, 
  • przebywają w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności studenta, 
  • mają zezwolenie na pracę. 

Wielu cudzoziemców musi uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. Decyzja ta określa warunki pracy obcokrajowca zawarte w treści zezwolenia. Dokument wydawany jest przez organ właściwy na wniosek podmiotu powierzającego pracę. Organem tym jest wojewoda właściwy ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

Podziel się