O czym pamiętać, składając wypowiedzenie umowy o pracę?

O czym pamiętać, składając wypowiedzenie umowy o pracę?

Chcesz złożyć wypowiedzenie? Możesz to zrobić na trzy sposoby: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania wypowiedzenia i za porozumieniem stron. Przeczytaj, czym charakteryzuje się każdy ze sposobów i co musi znaleźć się w treści takiego dokumentu. Sprawdź też, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie, by kulturalnie rozstać się z drugą stroną umowy.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie to pisemne rozwiązanie umowy o pracę. Stroną wypowiadającą może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli umowę rozwiązuje pracodawca, wypowiedzenie musi zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony pracodawca musi dodatkowo wykazać przyczynę i przeprowadzić konsultacje z właściwą organizacją związkową reprezentującą pracownika.

Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy może być rozwiązany na trzy sposoby:

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia - jest to rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio: 2 tygodnie (jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku), miesiąc (jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej pół roku), 3 miesiące (jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata),
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia - umowę o pracę można rozwiązać również w trybie natychmiastowym, jednak tylko w przypadku, gdy: pracodawca ciężko narusza swoje obowiązki (np. stosuje mobbbing) lub gdy lekarz wydał zaświadczenie, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko odpowiadające stanowi zdrowia,
 • za porozumieniem stron - w tym przypadku obie strony umowy ustalają warunki wypowiedzenia. Jeśli jedna strona nie akceptuje postawionych warunków, stosuje się zasady standardowego wypowiedzenia.

Treść wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca, który chce wypowiedzieć umowę o pracę, musi złożyć oświadczenie w formie pisemnej, zawierające następujące punkty:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz z data jej zawarcia i stronami umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • jeśli jest to umowa na czas nieokreślony - uzasadnienie wypowiedzenia umowy,
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się od tej decyzji,
 • podpis strony wypowiadającej i strony przyjmującej dokument.

Podobne punkty muszą znaleźć się w dokumencie, który pracownik składa swojemu pracodawcy. Obowiązkowo w wypowiedzeniu musi znaleźć się:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • nagłówek ("Wypowiedzenie umowy o pracę"),
 • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z datą jej zawarcia i informacją o stronach, między którymi została zawarta,
 • informacja o okresie wypowiedzenia,
 • podpis pracownika,
 • data i podpis pracodawcy.

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę należy podać przyczynę? Pracownik nie musi podawać w dokumencie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jednak może to zrobić.

Co powinno znaleźć się w tekście wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia?

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • nagłówek ("Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia"),
 • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z datą jej zawarcia i informacją o stronach, między którymi została zawarta,
 • przyczyna wypowiedzenia wraz z odniesieniem do stosownego artykułu w Kodeksie pracy,
 • podpis pracownika,
 • data i podpis pracodawcy.

Tak, jak widać powyżej, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia konieczne jest podanie konkretnej przyczyny.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Jak złożyć wypowiedzenie z pracy?

Wypowiedzenie najlepiej wręczyć pracodawcy osobiście, a wcześniej porozmawiać z nim o swoim odejściu z pracy. Wówczas nie doprowadzimy do sytuacji, gdy dowiaduje się on o tym z kadr lub od innych pracowników. Wspólnie z nim powinniśmy również ustalić, kiedy i kogo poinformujemy o swoim odejściu. Przygotujmy się również na negocjacje - być może pracodawca zaoferuje nam podwyżkę lub awans w zamian za pozostanie w firmie.

W przypadku, gdy to pracodawca składa wypowiedzenie, również powinien zrobić to osobiście na indywidualnej rozmowie z pracownikiem. Chociaż w tekście dokumentu nie zawsze musi on zawrzeć powód zwolnienia, pracownik może chcieć usłyszeć taką informację osobiście. Należy być przygotowanym na taką sytuację, by móc stosownie uargumentować swoją decyzję.

Podziel się