Osoby niepełnosprawne w pracy. Z czym wiąże się ich zatrudnienie?

Osoby niepełnosprawne w pracy. Z czym wiąże się ich zatrudnienie?

Osoby niepełnosprawne mogą pracować pod warunkiem, że dostaną zgodę na wykonywanie pracy wydaną przez lekarza medycyny pracy, a praca na wybranym stanowisku zgodna jest ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika. Ich zatrudnienie wiąże się jednak z dodatkowymi obowiązkami. O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną? Sprawdź.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Dostosowanie środowiska pracy

Według prawa pracy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną ma obowiązek odpowiedniego dostosowania miejsca pracy. Nie jest do końca opisane, co się z tym wiąże – w tym celu najlepiej skonsultować się z pracownikiem i jego lekarzem.

Należy również pamiętać, że przystosowane muszą zostać także pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Udogodnienia powinny zostać wprowadzone w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną gotowości do pracy. Koszt wyposażenia miejsca pracy może zostać pokryty ze specjalnego dofinansowania.

Krótszy czas pracy, dłuższe przerwy

Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej musi ściśle przestrzegać jej czasu pracy. Nie może on przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeśli dany pracownik zaliczony jest do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, czas jego pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoby niepełnosprawne nie mogą pracować w nadgodzinach oraz na nocne zmiany, mają też prawo do dodatkowych przerw w pracy. Przysługuje im dodatkowe 15 minut na każde 6 godzin pracy.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Więcej urlopu wypoczynkowego, dodatkowe dni wolne

Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje również dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Prawo do dodatkowych dni wolnych przysługuje mu pod warunkiem, że przepracuje on rok od dnia zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 Oprócz dodatkowego urlopu, raz w roku, na podstawie wniosku lekarza sprawującego nad nim opiekę, przysługuje mu również 21 dni wolnego na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.

Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku

Jeśli pracownik w wyniku wypadku lub choroby zawodowej utraci zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca ma obowiązek wydzielenia lub zorganizowania mu odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym nie później niż okresie trzech miesięcy od zgłoszenia przez niego gotowości przystąpienia do pracy.

Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy do wypadku doszło w wyniku naruszenia przez pracownika przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wypadek był skutkiem nietrzeźwości.

Dofinansowanie dla pracodawcy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z korzyściami dla pracodawcy. Może on liczyć m.in. na comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika, przyznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty, na jakie może liczyć, wahają się od 450 do 2400 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika i innych okoliczności.

Dofinansowanie przysługuje każdemu pracodawcy, który prowadzi zakład pracy chronionej, zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas