Wypowiedzenie umowy o pracę, a zasiłek dla bezrobotnych

Wypowiedzenie umowy o pracę, a zasiłek dla bezrobotnych

Przyznając prawo do zasiłku, urząd pracy sprawdza nie tylko okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, ale również sposób rozwiązania umowy w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. Sprawdź, kiedy pracownik dostanie zasiłek, jeśli dostał wypowiedzenie umowy lub sam zrezygnował z pracy. Dowiedz się, jakie dokumenty powinien dostać od byłego pracodawcy, by móc ubiegać się o zasiłek.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Zasiłek dla bezrobotnych, a sposób wypowiedzenia umowy

To, czy osoba otrzyma zasiłek, zależy od sposobu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku, gdy wypowiedzenie złożył pracodawca, prawo do zasiłku otrzymuje się od daty rejestracji. Od razu po rejestracji w urzędzie otrzymają świadczenie również te osoby, których umowa zakończyła się zgodnie z terminem, na jaki została zawarta.

Zgodnie z przepisami zasiłek nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem. Taka osoba otrzyma prawo do zasiłku po określonym ustawą okresie karencji, który wynosi 90 dni. Zasiłku nie otrzyma również bezrobotny, który w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której rozwiązanie umowy było spowodowane upadłością, likwiadacją pracodawcy lub zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego przepisy pozwalają na przyznanie zasiłku dopiero po 180 dniach od daty rejestracji jako osoba bezrobotna. Okres wyczekiwania skraca okres pobierania zasiłku — co może nawet spowodować nieotrzymanie zasiłku.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Czy sposób rozwiązania umowy wpływa na czas nabycia zasiłku?

Sposób rozwiązania umowy o pracę nie wpływa na możliwość rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Rejestracja odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej i spełniającej kryteria zawarte w ustawowej definicji osoby bezrobotnej.

Kiedy zwolniony otrzyma prawo do zasiłku?

Okres, od kiedy bezrobotny nabędzie prawo do zasiłku, liczony jest od daty rejestracji w urzędzie pracy, a nie od daty utraty zatrudnienia. Osoba ubiegająca się o zasiłek nie powinna więc czekać 90 dni do rejestracji, ponieważ wydłuży to okres wyczekiwania na wypłatę świadczenia. 

Przy wypłacie zasiłku brane są pod uwagę wszystkie zakończone w okresie 6 miesięcy umowy. Sposób zakończenia umowy zlecenie nie ma znaczenia.

Czas oczekiwania na zasiłek wynosi odpowiednio 90 i 180 dni.

Jakie dokumenty powinien otrzymać pracownik, aby móc ubiegać się o zasiłek?

Po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik powinien otrzymać:

  • świadectwo pracy — pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wydać dokument w dniu rozwiązania/wygaśnięcia umowy,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu — pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument w przypadku gdy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w czasie rejestracji w urzędzie pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas