Czym jest pełnomocnictwo? Jakie są jego rodzaje?

Czym jest pełnomocnictwo? Jakie są jego rodzaje?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? W wielu sytuacjach związanych z przedsiębiorstwem posiadanie pełnomocnika może być dużym ułatwieniem. Pełnomocnictwo pozwala bowiem przekazać drugiej osobie możliwość reprezentowania nas w konkretnej sytuacji. Co musi znaleźć się w takim dokumencie? Jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Strony www Strony www

Pełnomocnictwo – co to jest?

Pełnomocnictwo jest to wyrażone poprzez oświadczenie woli mocodawcy upoważnienie osoby do wykonywania w jego imieniu czynności prawnych, które zostały określone w treści pełnomocnictwa. Prościej można powiedzieć, że jest to po prostu reprezentowanie lub zastępowanie mocodawcy w stosunkach z innymi podmiotami.

Przy sporządzaniu pełnomocnictwa konieczne jest wskazanie:

 • danych mocodawcy i pełnomocnika,

 • zakresu czynności, jakie obejmuje udzielane upoważnienie,

 • czy pełnomocnictwo może zostać odwołane, czy do jego odwołania trzeba podać powody,

 • czy pełnomocnictwo pozwala na udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego (ustanowienie kolejnych pełnomocników).

Pełnomocnictwo może być udzielone przez mocodawcę pełnomocnikowi w dowolnej formie, chyba że przepisy wymagają formy szczególnej, np. aktu notarialnego. Należy pamiętać, że mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania tylko takich czynności, jakich sam mógłby dokonać w imieniu własnym i które nie mają charakteru osobistego.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Rodzaje pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne – upoważniające do występowania w imieniu mocodawcy przed władzami państwowymi, organami administracji publicznej, urzędami, sądami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi a także do składania oświadczeń oraz wniosków procesowych w kontaktach z wymienionymi podmiotami. Wymaga ono formy pisemnej.

 • Pełnomocnictwo rodzajowe  – upoważniające do wykonywania pewnych określonych rodzajów czynności, które mogą przekraczać zakres zarządu, określanie czynności objętych tym pełnomocnictwem jest dowolne, zależne m.in. od pozycji umocowanego lub profilu przedsiębiorstwa. Przedmiotem pełnomocnictwa rodzajowego może być np. prawo do zawierania w imieniu mocodawcy umów o pracę.

 • Pełnomocnictwo szczególne – nadawane do dokonania poszczególnej czynności, musi ono wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny czynność, do której wykonania został powołany pełnomocnik. Zazwyczaj pełnomocnictwo szczególne upoważnia osobę uprawnioną do dokonania jednej, konkretnej czynności, np. sprzedaży nieruchomości w imieniu przedsiębiorcy.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może wygasnąć. Przyczyną wygaśnięcia mogą być:

 • okoliczności wskazane w treści samego pełnomocnictwa, np. upłynięcie terminu lub wykonanie czynności, którą obejmowało pełnomocnictwo szczególne,

 • odwołanie pełnomocnictwa,

 • śmierć pełnomocnika lub mocodawcy,

 • zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika,

 • utrata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych.

W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa pełnomocnik musi zwrócić dokument pełnomocnictwa.

Ile kosztuje pełnomocnictwo?

W niektórych przypadkach udzielenie pełnomocnictwa wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Wówczas należy udać się do notariusza, który sporządza wypis pełnomocnictwa dla pełnomocnika, który się nim legitymuje w urzędach, wobec osób i u notariusza w sytuacjach, gdy reprezentuje przedsiębiorcę.

Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego pełnomocnictwa pobierze wynagrodzenie w wysokości 30 zł + 22% VAT, a jeżeli pełnomocnictwo będzie zawierać umocowanie do kilku różnych czynności - 100 zł + 22% VAT.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas