Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Jak z nią walczyć?

Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Jak z nią walczyć?

Pojawianie się coraz większej liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku jest powodem wzrostu konkurencji, także tej niezgodnej z prawem i etyką. Zgodnie z prawem nieuczciwa konkurencja to postępowanie, które zagraża lub narusza dobro innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj przykłady nieuczciwej konkurencji. Dowiedz się, jakie są konsekwencje takiego działania i co możesz zrobić, by uchronić przed nim swoją firmę.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Prawo definiuje nieuczciwą konkurencję jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przykłady nieuczciwej konkurencji to między innymi:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa - np. podszywanie się pod nazwę innego sklepu, używanie loga podobnego do loga innego sprzedawcy, używanie skrótu innego przedsiębiorstwa,
 • fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług - np. oznaczenie produktu zapisem "Made in Poland", podczas gdy na tym samym produkcie widnieje zapis "Made in PRC",
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług - np. sprzedaż produktów podrobionych,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - ujawnienie informacji technicznych, technologicznych, informacyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa niepodanych do wiadomości publicznej, co do których przedsiębiorca podjął działania w kierunku zachowania ich poufności,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy - np. oferowanie klientom profitów w zamian za zerwanie lub rozwiązanie umowy i przejście do konkurencji,
 • naśladownictwo produktów - wykonywanie takich samych produktów, co konkurencja (przyjmuje się, że naśladownictwo jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności lub użyteczności produktu),
 • utrudnianie dostępu do rynku - np. sprzedaż produktów po cenach dumpingowych, pobieranie innych niż marża handlowa opłat za sprzedaż towaru,
 • nieuczciwa reklama - np. stosowanie reklamy zawierającej nieprawdziwe informacje, reklamy ukrywającej ważne informacje, reklamy odwołującej się do lęków konsumenta itd.
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej - proponowanie klientom nabycia towaru lub usługi poprzez składanie im obietnicy otrzymania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania tej samej transakcji.

Jakie są konsekwencje nieuczciwej konkurencji?

Osoba dopuszczająca się nieuczciwej konkurencji może odpowiadać w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej lub odpowiedzialności karnej. Sprawy związane ze stosowaniem powyższych czynów rozpatruje sąd ochrony konkurencji i konsumentów.
Jeśli w wyniku stosowania nieuczciwej konkurencji został naruszony interes przedsiębiorcy, może on żądać:
 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia ich skutków,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści,
 • naprawy wyrządzonej szkody,
 • wydania uzyskanych korzyści,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany z ochroną dziedzictwa narodowego lub wspieraniem kultury polskiej.
Na wniosek uprawnionych sąd może również orzec zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania wyrobów, opakowań, materiałów i innych przedmiotów, które są bezpośrednio związane z czynem nieuczciwej konkurencji. Roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Jak chronić firmę przed nieuczciwą konkurencją?

Aby uchronić firmę przed nieuczciwą konkurencją, przede wszystkim warto znać prawo. Wówczas, w przypadku zauważenia zabronionych prawnie działań, będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Unikniemy również nieświadomego stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, za które przecież również grożą nam konsekwencje prawne.

Jeżeli czyny nieuczciwej konkurencji dotknęły naszą firmę, nie powinniśmy zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków. Samodzielne dowodzenie prawnie niedopuszczalnych zachowań ze strony rywala jest jednak trudne. Z pomocą warto zgłosić się do doradcy prawnego, a w bardzo trudnych przypadkach - również do detektywa, który przeprowadzi wywiad gospodarczy i środowiskowy a także ustali nieuczciwe powiązania biznesowe.

W jaki sposób rozpoznać, czy mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją? O stosowaniu takich działań mogą świadczyć pewne symptomy, takie jak: nagły i nieuzasadniony spadek pozycji firmy na rynku, utrzymujące się przez długi czas trudności ze znalezieniem nowych klientów czy nagłe i nieuzasadnione zrywanie współpracy przez obecnych kontrahentów.Źródło: Ustawa z dn. 13 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

Podziel się