Prawo konsumenta w Polsce. Jakie uprawnienia przysługują klientom?

Prawo konsumenta w Polsce. Jakie uprawnienia przysługują klientom?

Lubisz robić zakupy? Pamiętaj, że według przepisów obowiązujących w Polsce zarówno sprzedającym, jak i konsumentom przysługują określone prawa. Sprawdź, jakie instytucje zajmują się ochroną praw konsumentów i gdzie możesz się zgłosić w razie problemów. Dowiedz się, co prawo mówi o bezpieczeństwie, zdrowiu i prywatności klienta podczas zakupów.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Jakie instytucje zajmują się ochroną praw konsumenta?

Najważniejszą z instytucji stojących na straży praw konsumenckich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie zajmuje się on jednak sprawami osób indywidualnych, takich jak problem z reklamacją, a sprawami dotyczącymi większej grupy konsumentów, np. wprowadzającą w błąd reklamą telewizyjną czy budzącą wątpliwości klauzulą zawartą w umowie z klientami.

Bezpłatne porady w zakresie naruszeń praw konsumenckich można uzyskać w oddziale Federacji Konsumentów. Można się do niej składać w sprawie naruszeń dotyczących m.in. usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży internetowej, usług turystycznych i artykułów spożywczych. W przypadku gdy porada FK okaże się niewystarczająca, instytucja może podjąć się bezpośredniej interwencji u sprzedawcy.

Bezpłatną działalnością poradniczą zajmuje się również Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Aby uzyskać pomoc w zakresie naruszeń praw konsumenckich, należy skontaktować się mailowo z konsumenckim centrum e-porad i szczegółowo opisać swój problem. Klienci mogą się również zgłosić do powiatowego rzecznika konsumentów.  Do jego kompetencji należy m.in. udzielanie bezpłatnych porad, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytyczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawie o ochronę interesów konsumenta.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

Jakie prawa konsumenta obowiązują według polskich przepisów?

Prawo do ochrony zdrowia i życia

Według przepisów dotyczących ochrony konsumenta towary i usługi oferowane przez sprzedawcę nie mogą stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia klienta. W przypadku gdy konsument doznał szkody przez produkt niebezpieczny, może on żądać odszkodowania. Jaki produkt uznaje się za bezpieczny? Jest to produkt, który nie stanowi zagrożenia lub stwarza zagrożenie znikome. Oceniając bezpieczeństwo produktu, bierze się pod uwagę m.in. jego cechy, oddziaływanie na inne produkty, wygląd i kategorię konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo.

Prawo do prywatności

Ochrona prawa do prywatności konsumenta gwarantuje m.in. ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a także wolność od niepokojenia w domu, pracy czy innym miejscu, którego klient nie uważa za odpowiednie do kontaktów handlowych. Do prawa do prywatności zalicza się również kwestie związane z ochroną danych osobowych. Sprzedawca musi pamiętać, że dane osobowe klienta mogą być przetwarzane jedynie w konkretnych przypadkach, wymienionych w przepisach RODO.

Prawo do informacji

Konsument ma prawo do pełnej informacji o tym, co jest przedmiotem zakupu. Jeśli sprzedawca nie udzieli jej, może zostać to uznane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. W zakres tego prawa wchodzi m.in. ochrona przed nadużyciami reklamy - niedozwolona jest reklama, która m.in. jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, wprowadza klienta w błąd, wywołuje lęk lub wykorzystuje łatwowierność dzieci, stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności konsumenta. 

Prawo zaznacza również, że sprzedawca nie może rozpowszechniać nieprawdziwych informacji lub prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzić błąd. Zabronione jest również działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów, opakowań, znaków towarowych itd.

Prawo do odstąpienia umowy i reklamacji

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez konieczności podania powodu zwrotu. Koszt zwrotu produktu ponosi kupujący, jednak sprzedawca nie ma prawa żądać od niego jakichkolwiek dodatkowych kosztów manipulacyjnych.

Klient ma również prawo do reklamacji niezgodnego z umową towaru na podstawie rękojmi oraz gwarancji. W zakresie rękojmi sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeśli wada została stwierdzona w ciągu 2 lat od momentu wydania produktu. W takim przypadku konsument może domagać się naprawy lub wymiany towaru lub obniżki ceny albo odstąpienia od umowy zakupu. 

Zasady gwarancji są zależne od dokumentu gwarancyjnego. Jeśli treść takiego oświadczenia nie przewiduje innego terminu, przedsiębiorca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, którą konsument może złożyć w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas