Różnice pomiędzy osobą prawną a osobą fizyczną

Różnice pomiędzy osobą prawną a osobą fizyczną

Osoba fizyczna i osoba prawna to dwa podstawowe podmioty prawa cywilnego. Każdy z podmiotów ma inne cechy, które nadają mu inną indywidualność i inne uprawnienia. Dowiedz się, jakie różnice występują pomiędzy osobą fizyczną a osobą prawną, jaka ustawa reguluje kwestie dotyczące obu tych podmiotów oraz czy istnieją jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Czym różni się osoba prawna od osoby fizycznej?

Kwestie, które dotyczą osób prawnych oraz osób fizycznych uregulowane zostały ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Konsultacja z prawnikiem pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Osoba fizyczna to każdy człowiek od chwili urodzenia do śmierci. Nie ma znaczenia wiek, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, płeć oraz inne cechy. W prawie cywilnym nie znajdziemy definicji osoby fizycznej – to prawne określenie człowieka, który uczestniczy w stosunkach cywilnoprawnych.

Osoba prawna to pojęcie, które definiuje kodeks cywilny. Stanowi on, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną. Osobami prawnymi są:

 • spółki kapitałowe;

 • spółdzielnie;

 • banki;

 • partie polityczne;

 • fundacje;

 • uczelnie wyższe;

 • kościoły;

 • związki zawodowe;

 • przedsiębiorstwa państwowe.

Zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość zaciągania zobowiązań i nabywania praw osoba fizyczna osiąga wtedy, gdy staje się pełnoletnia, zaś osoba prawna z chwilą wpisu do właściwego rejestru – do tego czasu pozostaje ona jednostką bez osobowości prawnej. Podstawą do działania dla osób prawnych są umowy, statusy, akty założycielskie oraz inne porozumienia i akty rangi ustawowej.

Jeżeli osoba fizyczna ma ograniczoną zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli jest osobą ubezwłasnowolnioną bądź nie ukończyła 18. roku życia lub też nie ma w ogóle zdolności do podejmowania czynności prawnych, czyli jest osobą przed 13. rokiem życia, reprezentuje ją rodzic, kurator lub opiekun. Osoby prawne reprezentowane są przez organy. W organach decyzje podejmują ludzie, którzy związani są z wolą osoby prawnej. Działają na podstawie określonych wewnętrznie przepisów, czyli statusów bądź regulaminów.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Osoba fizyczna traci status podmiotu prawa z chwilą śmierci lub w momencie uznania ją za zmarłą. Dla osoby prawnej wypisanie z rejestru jest równoznaczne z utraceniem statusu podmiotu prawnego.

Czy istnieją jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej?

W prawie cywilnym istnieje także trzeci typ uczestników obrotu prawnego. Są to jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, czyli jednostki, którym przyznana została zdolność prawna, ale które nie są osobami prawnymi. Należą do nich:

 • spółki osobowe;

 • jednostki budżetowe;

 • wspólnoty mieszkaniowe;

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 •  spółka akcyjna w organizacji.

Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, reprezentowane są przez osoby, które tworzą tę jednostkę. Nie mają one organów, przez które mogłyby być reprezentowane.

Co jest charakterystyczne dla osoby fizycznej, a co dla osoby prawnej?

Zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna posiada swoje oznaczenia. Oznaczenia te nadają im indywidualność. U osoby fizycznej będzie to jej imię, nazwisko, płeć oraz miejsce zamieszkania. Osobę prawną charakteryzuję nazwa i siedziba.

Osoby prawne nie mają wielu praw i obowiązków o charakterze cywilnym, jakie mają osoby fizyczne. Nie mogą na przykład sporządzać testamentów czy być spadkodawcą. Ważną informacją jest, że osoba prawna zawsze ma pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nie może zostać ich pozbawiona i nie można jej tych zdolności ograniczyć.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas