Jak napisać plan marketingowy?

Jak napisać plan marketingowy?

Plan marketingowy jest niezbędną częścią każdego dobrego biznesplanu. Może obejmować zarówno całą ofertę firmy, jak i skupiać się na wybranym produkcie bądź usłudze. Dowiedz się, czym dokładnie jest plan marketingowy firmy i jakie powinien zawierać elementy. Przeczytaj, jak stworzyć dobry plan marketingowy, by osiągnąć sukces i zamierzone cele przedsiębiorstwa.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest plan marketingowy?

Plan marketingowy jest dokumentem przedstawiającym założenia marketingowe firmy. To niezbędna część każdego biznesplanu. Plan marketingowy firmy przedstawia całą ofertę lub skupia się wyłącznie na jednym produkcie lub usłudze. Może być dostosowany nie tylko do rynku lokalnego czy krajowego, ale także międzynarodowego. Zwykle przygotowywany jest przez właściciela firmy lub wyznaczony zespół specjalistów.

Dobrze sporządzony plan marketingowy ułatwia zarządzanie firmą oraz kontrolowanie ewentualnych nieprawidłowości, więc pozwala na szybką reakcję. Przedsiębiorca może spojrzeć na słabsze strony firmy i wykorzystać atuty, co w przyszłości zwykle przekłada się na osiągnięcie sukcesu. Dzięki temu łatwiej wyróżnić się na tle konkurencji i wykorzystać dostępne na rynku szanse.

Co powinien zawierać plan marketingowy?

Nie ma sztywnych reguł sporządzenia właściwego planu, jednak przykładowy plan marketingowy powinien zawierać następujące elementy:

  • Wprowadzenie – zawiera cel sporządzenia planu.
  • Streszczenie – czyli najważniejsze informacje przedstawione w skrócie.
  • Analiza sytuacji – zawiera analizę SWOT oraz najważniejsze elementy, które mają wpływ na rozwój firmy, m.in. informacje o sprzedaży i produkcji, rynkach zbytu.
  • Cele i strategie marketingowe – część ta określa to, co firma chce osiągnąć oraz przedstawia metody realizacji celów, na które składają się m.in. wycena produktów, promocja, dystrybucja.
  • Plan realizacji – przedstawia dokładny harmonogram działań wraz z wyznaczeniem odpowiednich pracowników do ich realizacji.
  • Budżet – określa poniesione koszty oraz ewentualny rachunek zysków i strat.
  • Procedury kontrolne i aktualizacyjne – czyli sposoby nadzorowania planu

Jak stworzyć plan marketingowy?

Przedstaw cele strategiczne firmy

Po pierwsze określ cele swojej firmy, czyli to, co chcesz osiągnąć. To niezbędny krok do stworzenia gotowego planu marketingowego.

Przeanalizuj sytuację wewnętrzną i zewnętrzną firmy

Firma nie działa w próżni, a więc do osiągnięcia sukcesu konieczne będzie zebranie informacji o jej najbliższym otoczeniu. Taka analiza pozwoli dostrzec szanse i ewentualne zagrożenia, których dzięki odpowiednim działaniom będzie można uniknąć. Pomocne z pewnością będą badania marketingowe, które pomogą zorientować się w sytuacji na rynku. Pozwoli to przewidzieć wielkość sprzedaży oraz określić grupę nabywców i konkurencję. Przy okazji warto przeprowadzić segmentację nabywców, czyli podzielić według preferencji.

Niezbędna będzie też analiza sytuacji wewnętrznej w firmie, czyli określenie, na jakim etapie obecnie się znajduje, jakie ma zaplecze, co osiągnęła i jakie wyzwania przed nią stoją. Taka ocena ułatwi poznanie atutów i słabszych stron firmy.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Przygotuj analizę SWOT

Analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy pozwoli na przedstawienie tych informacji w formie analizy SWOT, która wyeksponuje mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia. Będzie to podstawa do kolejnych działań.

Określ cele marketingowe

Przedstaw, co chcesz osiągnąć i określ ścieżkę dotarcia do celu. Na pierwszym miejscu powinny znaleźć się najważniejsze cele, a mniej istotne na dalszych miejscach. Poszczególne cele nie mogą być sprzeczne czy niemożliwe do osiągnięcia. Zwykle mogą to być cele rynkowe dotyczące sprzedaży, cele finansowe związane z zyskiem, cele socjalne dotyczące rozwoju pracowników czy cele związane ze zwiększeniem renomy firmy.

Określ strategie marketingowe

Przygotowanie strategii marketingowych jest nieodłącznym elementem osiągnięcia odpowiedniego celu. Na wstępie określ działania ogólne, a następnie działania szczegółowe związane ze strategią marketingową produktu lub usługi, ceny, promocji.

Ustal harmonogram działań

Przedstaw dokładny harmonogram realizacji działań. Musisz określić, kto odpowiedzialny jest za dane zadanie, gdzie i kiedy powinien je zrealizować oraz jaki budżet przeznaczony jest na to działanie. Taki harmonogram pozwala na kontrolowanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Przygotuj budżet

Przedstaw całkowity koszt realizacji planu, w którym pod uwagę należy wziąć prognozowane przychody, koszty i zyski działań marketingowych. Należy mieć na uwadze, że niektóre koszty mogą się zmieniać, dlatego warto podzielić koszty na stałe i zmienne.

Określ procedury kontroli i aktualizacji

Ze względu na zmieniające się warunki niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich procedur umożliwiających kontrolę realizacji i wprowadzanie poprawek.

Plan marketingowy jest częścią każdego planu biznesowego. Przeczytaj, jak napisać dobry biznesplan.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas