Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony, może to zrobić bez podawania przyczyny. W przypadku umowy na czas nieokreślony sytuacja wygląda jednak nieco inaczej – wówczas konieczne jest uzasadnienie takiej decyzji. Dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia to najprostszy sposób rozstania się z pracownikiem. Jeśli pracodawca chce rozwiązać umowę na czas nieokreślony, musi podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Co może nim być?

Likwidacja stanowiska pracy

Czasem zdarza się tak, że dane stanowisko pracy jest likwidowane. Wówczas pracownik, który zostaje zwolniony z tego powodu, ma prawo do wypowiedzenia. Po spełnieniu określonych warunków może również uzyskać odprawę pieniężną.

Utrata zaufania pracodawcy

W tym przypadku okoliczności tłumaczące zwolnienie muszą znajdować uzasadnienie w obiektywnych i racjonalnych przesłankach i nie mogą być wynikiem uprzedzeń. 

Do najczęściej występujących przyczyn utraty zaufania a w następstwie tego - wypowiedzenia umowy o pracę - należą m.in. fałszowanie dokumentacji, przywłaszczenie mienia pracodawcy, nienależyte wykonywanie powierzonych obowiązków, niemożność porozumienia się i współpracy przełożonego z pracownikiem, prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej itd.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Częste lub długotrwałe nieobecności w pracy

Należy pamiętać, że nie można zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ochrona nie obejmuje jednak pracownika, który zachorował w trakcie okresu wypowiedzenia. 

Pracodawca może zerwać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z pracownikiem, który był nieobecny: dłużej niż przez 3 miesiące – w przypadku, gdy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił mniej niż 6 miesięcy, dłużej niż przez okres pobierania zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – w przypadku, gdy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił co najmniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy była wynikiem choroby zakaźnej lub wypadku przy pracy.

Działania pracownika, które zagrażają dobremu imieniu pracodawcy

W dobie Internetu każdy może wyrazić swoją opinię na dany temat. Jeśli pracownik źle wypowiada się na temat swojego pracodawcy lub prowadzi inne działania, które zagrażają jego imieniu, może on zostać zwolniony. Należy pamiętać, że naruszenie wizerunku pracodawcy wpływa na postrzeganie firmy, a to może odbić się na jej efektywności. Naruszenie reputacji pracodawcy stwarza szczególne zagrożenie w przypadku udziału w firmy w ważnym przetargu, zbliżającym się wejściu na giełdę itd.

Negatywna ocena pracy, znajdująca potwierdzenie w wynikach kontroli

Jeśli na kontroli zostało wykazane, że pracownik źle wykonuje swoje obowiązki, również może on zostać zwolniony. Zazwyczaj jest to zwolnienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

Pracodawca może wręczyć pracownikowi tzw. dyscyplinarkę w ściśle określonych przypadkach. Zwolnienie tego typu powinno mieć formę pisemną i zawierać przyczyny, które uzasadniają zerwanie stosunku pracy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się od tej decyzji. Przyczyny zwolnienia powinny być konkretne, poważne a także istnieć w dniu wypowiadania umowy.

Co może spowodować zwolnienie dyscyplinarne? Między innymi:

  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku,
  • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas