Wszystko, co warto wiedzieć o umowie o dzieło

Wszystko, co warto wiedzieć o umowie o dzieło

Umowa o dzieło to popularny rodzaj umowy chętnie proponowany przez zleceniodawców. Dowiedz się, czym dokładnie jest umowa o dzieło. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać i na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu. Przeczytaj, jak odstąpić od umowy o dzieło i jak wygląda kwestia składek i odprowadzanego podatku.

Strony www Strony www

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest to umowa, na podstawie której zadaniem zleceniobiorcy jest wykonanie określonego dzieła na rzecz zlecającego, który zobowiązany jest do opłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowę o dzieło wiele osób określa jako umowę rezultatu, ponieważ w tego typu umowie liczą się czynności, których wykonanie przynosi określony rezultat, np. w postaci przedmiotów materialnych lub efektów niematerialnych, takich jak opracowanie projektu czy przygotowanie grafiki.

Jak każda umowa, również i umowa o dzieło ma swoje plusy i minusy. Należy pamiętać, że wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wynik pracy, a więc wszystkie ewentualne wady, które popełni, musi poprawić na żądanie osoby zlecającej. Niewątpliwą zaletą umowy o dzieło jest elastyczność, jaką ma wykonawca – może on wykonać dzieło dowolną metodą i w dowolnym czasie oraz miejscu, jednak w wielu przypadkach kwestie te regulowane są postanowieniami zawartymi w podpisanej umowie.  

Jak wygląda umowa o dzieło?

Każda umowa o dzieło powinna zawierać najważniejsze elementy:

Strony umowy – czyli określenie osoby zlecającej wykonanie dzieła oraz osoby wykonującej dzieło. Dla osób fizycznych niezbędne będzie wskazanie podstawowych danych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru dowodu osobistego lub numeru PESEL. Jeśli stronami umowy są firmy, wskazuje się nazwę działalności oraz NIP.

Przedmiot umowy – czyli wszystkie zasady i szczegóły na temat wykonania dzieła.

Wynagrodzenie – może być ustalone w formie ryczałtowej (określona z góry kwota) lub kosztorysowej (lista zadań wraz z kosztami). Warto określić termin wypłaty, jeśli nie zostanie on ustalony, osoba wykonująca dzieło powinna otrzymać wynagrodzenie w momencie jego oddania.  

Termin wykonania dzieła – w tej części należy wskazać datę rozpoczęcia oraz ukończenia dzieła.

W umowie mogą znaleźć się także inne ustalenia, np. sposób wykonania dzieła, potrzebne narzędzia, ewentualne kary za niewykonanie w terminie itd. Umowy powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach i podpisane przez obydwie strony.

Jak odstąpić od umowy o dzieło?

Umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, natomiast można od niej odstąpić. W przypadku zlecającego może on odstąpić od umowy, jeśli wykonane dzieło jest wadliwe, a powstałych wad nie można naprawić lub wykonujący nie chce ich naprawić, lub dzieło nie zostało wykonane w terminie lub w ogóle ukończone. W przypadku gdy odstępuje od umowy bez powodu, musi wypłacić wynagrodzenie osobie wykonującej.

Osoba wykonująca zlecenie ma prawo odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy wykonanie dzieła narzuca współudział zamawiającego, a on odmawia współpracy.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Jaki podatek i składki przy umowie o dzieło?

Umowa o dzieło jest chętnie wybierana przez pracodawców, ponieważ wiąże się z najniższymi kosztami zatrudnienia. Nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Inaczej jest w sytuacji, gdy umowa o dzieło zawierana jest z własnym pracownikiem.

Jak opodatkowana jest umowa o dzieło? Gdy kwota nie przekracza 200 zł brutto, należy zastosować tzw. zryczałtowany podatek. Odlicza się 18-procentowy podatek i nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Jeśli kwota przekracza 200 zł brutto, zaliczka na podatek wynosi 18% lub 32% po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528. Koszty uzyskania przychodu stosuje się w wysokości 20%, a w umowie o dzieło z prawami autorskimi koszty wynoszą 50%.

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy

Niedawno pojawiły się propozycje zmian w Kodeksie pracy, według których zlikwidowane mają zostać umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie i o dzieło. W ich miejsce mają pojawić się zupełnie nowe umowy – umowy o pracę sezonową, dorywczą oraz pracę nieetatową. Będą jednak pewne wyjątki. Umowy cywilnoprawne będą mogli wybrać przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą lub osoby, których wynagrodzenie wynosi minimum 5 średnich krajowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas