Cztery kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy menadżer

Cztery kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy menadżer

Kompetencje miękkie, coraz częściej doceniane na rynku pracy, są szczególnie ważne na stanowiskach menadżerskich. Ułatwiają one menadżerowi komunikowanie się ze współpracownikami, egzekwowanie od nich wywiązywania się z obowiązków, planowanie pracy zespołu czy bieżące rozwiązywanie napotykanych problemów. Przeczytaj, jakie kompetencje miękkie są najważniejsze na tym stanowisku.

1. Komunikatywność

Komunikatywność to umiejętność, która jest potrzebna w zasadzie w każdym zawodzie, choćby z tego względu, że większość z nas pracuje w grupie i musi porozumiewać się ze współpracownikami. Jednak na stanowisku menadżera jest ona szczególnie ważna.

Menadżer musi umieć zwerbalizować swoje oczekiwania w stosunku do swoich podwładnych i przekazać je w ten sposób, by ci dobrze je zrozumieli. Komunikacja do podległego zespołu powinna być rzeczowa, czytelna i zrozumiała. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych napięć i nieporozumień i będzie pierwszym krokiem do sukcesu.

Aby komunikacja w zespole była skuteczna, menadżer powinien czuć, słuchać i mówić. Dobre słuchanie jest bardzo ważne – pozwala ono bowiem na wyłonienie najistotniejszych kwestii związanych z daną sprawą. Właśnie dlatego umiejętność komunikacji jest bardzo ważna. Bez niej praca może stać się chaotyczna a atmosfera w zespole – napięta.

2. Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem to umiejętność organizacji pracy własnej i podległych ci osób. Menadżer powinien wiedzieć, jak zaplanować pracę, by zrealizować dany cel. Musi mieć świadomość, jakie są priorytety związane z jego wykonaniem, jakie zadania może zlecić podwładnym, jaka osoba ma wykonać konkretne zadanie, jakimi narzędziami ocenić stopień jego realizacji.

Menadżer musi potrafić właściwie delegować zadania współpracownikom w zależności od ich kompetencji. Wówczas zadania zostaną wykonane poprawnie i według narzuconego harmonogramu. Powinien również przewidzieć wszelkie trudności, z którymi może spotkać się pracownik podczas ich realizacji.

Wybór zadań i ich realizacja powinny być zdeterminowane takimi parametrami, jak waga tego zadania czy pilność jego wykonania. Jeśli menadżer potrafi zarządzać czasem, będzie mógł ocenić rangę zadania a tym samym zrealizować cele cząstkowe, a w założonym czasie – cel, do którego dąży cały zespół. Menadżer powinien wykonywać zadania ważne i niepilne, a odrzucać realizację zadań niepilnych i nieważnych.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


3. Umiejętność pracy w grupie

Zadaniem menadżera jest zarządzanie zespołem, a zespół tworzą ludzie. Dlatego tak ważna jest umiejętność pracy w grupie. Menadżer powinien umieć dotrzeć indywidualnie do każdego członka zespołu i zorientować go wokół zadania, które musi zostać zrealizowane. Powinien zadbać o integrację współpracowników i atmosferę, która będzie sprzyjała wspólnej pracy.

Bardzo ważne jest, aby menadżer wiedział, jaką rolę pełni w zespole i znał odpowiedź na pytanie – czy ta rola jest zgodna z jego wizją i wpisuje się kulturę organizacyjną firmy, którą reprezentuje. Powinien wiedzieć, jakim autorytetem legitymuje się wśród członków zespołu, skąd wziął się ten autorytet (został wypracowany czy nadany?).

Praca w grupie to również praca z innymi menadżerami, dlatego potrzebna jest również wiedza, jak menedżer pozycjonuje się w tej grupie a także umiejętność współpracy, która pozwoli osiągnąć różnym zespołom wspólny cel.

4. Inteligencja emocjonalna

Posiadanie kompetencji, które wchodzą w zakres inteligencji emocjonalnej jest niezwykle ważne dla osób na stanowiskach menadżerskich, kształtują oni bowiem kulturę całej organizacji i motywują zespół do wydajniejszej pracy. Dzięki inteligencji emocjonalnej menadżer wie, z kim warto współpracować, komu może zaufać. Potrafi zrozumieć potrzeby drugiej osoby i odpowiednio na nie zareagować.

Menadżer powinien on umieć nie tylko delegować zadania i kontrolować ich efekty, ale również dowiadywać się, czy komunikacja podczas pracy przebiega we właściwy sposób. Powinien on stworzyć taką atmosferę pracy, by podwładni chcieli ze sobą współpracować w celu osiągnięcia sukcesu, a więc zadbać o ich integrację. Jednocześnie musi liczyć się z tym, że na pewnych etapach mogą pojawić się sytuacje konfliktowe.

Menadżer musi na bieżąco wyjaśniać spory i interweniować w celu wypracowania kompromisu. Niezbędna w tym przypadku jest empatia i szereg innych umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej, takich jak ocena, ekspresja emocji i ich kontrola. Osoba na stanowisku kierowniczym powinna wiedzieć, kiedy „wkroczyć do akcji”, a kiedy poczekać z rozmową, aż emocje ostygną.

Podziel się