Prawa autorskie do strony internetowej

Prawa autorskie do strony internetowej

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez strony internetowej. Własna witryna jest wizytówką firmy i miejscem, w którym użytkownik może się z nią skontaktować. Przy jej projektowaniu powinniśmy zwrócić uwagę na aspekt wizualny i funkcjonalny a także… kwestie prawne. Czy strona WWW jest objęta prawem autorskim? Jakie elementy witryny są chronione? Sprawdź.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Czy strona internetowa jest utworem?

Według ustawy o prawie autorskim utworem jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowami lub znakami graficznymi, utwory plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, muzyczne czy audiowizualne.

Chociaż ustawodawca nie wymienia strony internetowej bezpośrednio, ze względu na szeroką definicję można ją zakwalifikować jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. Ochronie podlega witryna jako całość, a więc layout i elementy techniczne, ale również jej poszczególne części, a zwłaszcza elementy graficzne — użyte zdjęcia, grafiki, filmy — jak również kod źródłowy strony WWW (pod warunkiem że według ustawy są one utworem).

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Do kogo należą prawa autorskie strony WWW?

Jeśli witrynę w całości wykonała osoba trzecia (osoba prywatna lub agencja kreatywna), to właśnie do niej należą prawa autorskie. Aby przenieść prawa majątkowe na przedsiębiorcę, trzeba zawrzeć stosowną umowę. W podobny sposób autor i przedsiębiorca powinni się zabezpieczyć wówczas, gdy osoba trzecia zaprojektowała i wykonała jedynie layout witryny. W tym miejscu należy pamiętać, że błędnie zawarta umowa może doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mogli wprowadzać na stronie żadnych zmian bez zgody firmy, która ją wykonała. Może to być bardzo problematyczne.

W przypadku, gdy przedsiębiorca stworzył portal na platformie udostępniającej kod źródłowy i wykorzystał gotowy interfejs, jego prawa autorskie ograniczają się jedynie do treści zamieszczonych na danej stronie. Prawa autorskie do elementów graficznych przysługują wówczas firmie, która udostępniła kod źródłowy i stworzyła layout witryny. W takiej sytuacji autorem strony jest właśnie ta firma, nie zaś użytkownik platformy i taki zapis należy na niej umieścić. W przypadku, gdy przedsiębiorca oznaczyłby siebie jako autora, wiązałoby się to z wprowadzeniem odbiorców w błąd co do autorstwa, a tym samym – popełnieniem przestępstwa.

Witryna WWW może być również stworzona przez pracownika. Co wtedy? Według ustawy pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W takiej sytuacji nie jest więc konieczne zawieranie dodatkowej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, przechodzą one bowiem na niego niejako z urzędu. O ile strony nie uzgodniły inaczej, pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za utwór.

Konsekwencje naruszenia praw autorskich do strony internetowej

Z powodu niskiej świadomości społecznej naruszanie praw autorskich do stron internetowych jest dość powszechnym zjawiskiem. Jakie mogą być jego konsekwencje?

Przedsiębiorca, który jest właścicielem strony internetowej, ma prawo:

  • domagać się zaniechania naruszenia

  • zażądać usunięcia skutków naruszenia

  • zażądać finansowej rekompensaty za wyrządzoną szkodę.

Wypłata rekompensaty może odbyć się na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. 

Jeśli w sprawie naruszenia praw autorskich strony internetowej orzeka sąd, może on również nakazać naruszającemu ogłoszenie w prasie treści wyroku lub wypłacenia sumy na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

W walce z nieuczciwym kopiowaniem stron WWW pomogą również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Źródło: prawo.sejm.gov.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas