Rejestracja działalności gospodarczej – kiedy wymagany jest wpis do CEIDG, a kiedy do KRS

Rejestracja działalności gospodarczej – kiedy wymagany jest wpis do CEIDG, a kiedy do KRS

Działalności gospodarcze różnią się między sobą sposobem rejestracji. Rejestracja w CEIDG obowiązuje zarówno spółkę cywilną, jak i indywidualną działalność gospodarczą. Rejestracja w KRS obowiązuje inne formy spółek. Sprawdź, jak wygląda rejestracja różnych form działalności gospodarczej.

Strony www Strony www

Działalności gospodarcze, które wymagają wpisu do CEIDG

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Sprawdzi się, jeżeli chcesz prowadzić działalność osobiście. Nie ma wymagań dotyczących kapitału początkowego. Formalności związane z jej założeniem są bezpłatne.

Do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej należy uzyskać wpis do CEIDG i złożyć go do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o nadanie numeru REGON – informacja o jego nadaniu powinna przyjść pocztą na podany przez ciebie adres;

 • wnioskiem o nadanie numeru NIP – Informacja o nadaniu NIP wydawana jest najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpływa wniosek;

 • wnioskiem o zgłoszenie do ZUS.

Pamiętaj, że oprócz złożenia wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności należy zgłosić się do ubezpieczenia. Służy do tego druk ZUS ZUA (jeżeli chcesz podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym) albo druk ZUS ZZA (jeżeli chcesz opłacać tylko składkę zdrowotną, bo jesteś ubezpieczony z innego tytułu).

Rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna utworzona może zostać przez co najmniej 2 osoby – fizyczne lub prawne. Nie podlega rejestracji w KRS. Jednak w przypadku, gdy wspólnicy spółki są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, muszą być wpisani do CEIDG.

Aby zarejestrować spółkę cywilną:

 • wspólnicy – osoby fizyczne, muszą uzyskać wpis do CEIDG;

 • musi zostać zawarta umowa spółki cywilnej na piśmie;

 • należy zgłosić spółkę do GUS i uzyskać nr REGON (wniosek RG-OP należy zgłosić we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym – złożenie wniosku jest wolne od opłat);

 • należy uzyskać NIP spółki oraz zgłosić identyfikację do urzędu skarbowego – obowiązuje również zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek wynosi 0,5 procent; jego podstawą jest wartość wkładu wniesiona do majątku spółki – termin 14 dni) oraz zgłoszenie do podatku VAT;

 • następnie należy uzupełnić wpis w CEIDG o NIP i REGON spółki.

Działalności gospodarcze, które wymagają wpisu do KRS

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna może zostać utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Do założenia spółki potrzebna jest umowa. Podlega ona rejestracji w KRS. Zgłoszenia spółki dokonuje się na wniosku KRS-W1 uzupełnionym zgodnie z umową. Do wniosku należy dołączyć:

 • umowę spółki jawnej;

 • dane o wspólnikach (formularz załącznika KRS-WB);

 • wzory podpisów reprezentantów spółki jawnej;

 • formularz klasyfikujący przedmiot działalności spółki – KRS-WM;

 • dowód zapłacenia opłaty sądowej;

 • dowód opłacenia kosztów związanych z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Pamiętaj, że koszt wpisu do KRS to 500 zł za wniosek i 100 zł za zgłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym oraz 17 zł za pełnomocnictwo.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>> 

Spółka jawna powstaje wraz z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wniosek jest rozpatrywany przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska zostaje utworzona przez wspólników, którymi są osoby fizyczne mające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Do jej założenia potrzebna jest umowa, w której muszą znaleźć się:

 • nazwa firmy;

 • siedziba spółki;

 • informacja o wkładach, które wnosi każdy ze wspólników oraz określenie ich wartości;

 • przedmiot działania spółki;

 • określenie wolnego zawodu, który w ramach spółki będzie wykonywany.

Powołanie spółki do istnienia wiąże się ze zgłoszeniem jej do KRS. Oprócz wniosku KRS-W1 należy dołączyć:

 • formularz KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;

 • formularz KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 • formularz KRS-WD – partnerzy;

 • formularz KRS-WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;

 • formularz KRS-WL – prokurenci;

 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności;

 • jeżeli został powołany zarząd – dokument o powołaniu członków zarządu;

 • umowę spółki;

 • listę partnerów i ich adresy;

 • dowód uiszczenia opłat.

Opłacić należy koszty opłaty sądowej za wpis (500 zł) oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Dokumenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego jest ograniczona (komandytariusz).

Do założenia spółki niezbędna jest umowa, która powinna zawierać:

 • zobowiązania się wspólników do wniesienia wkładów i do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu – prowadzenia przedsiębiorstwa;

 • nazwę firmy – powinna ona mieć nazwisko/firmę przynajmniej jednego komplementariusza i dopisek „spółka komandytowa”;

 • adres siedziby;

 • przedmiot działalności (do jego określenia służy PKD – Polska Klasyfikacja Działalności; konkretne kody odpowiadają rodzajom działalności gospodarczej);

 • wartość wkładów, które wnoszone są przez wspólników;

 • sumę komandytową – kwotę, do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej.

Spółkę komandytową należy wpisać do rejestru KRS – wniosek KRS-W1, do którego załączyć należy:

 • formularz KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;

 • formularz KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 • formularz KRS-WC – wspólnicy spółki komandytowej;

 • formularz KRS-WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;

 • formularz KRS-WL – prokurenci;

 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności;

 • umowę spółki;

 • listę komplementariuszy i komandytariuszy oraz ich adresy;

 • dowody zapłaty.

Należy uiścić opłatę sądową za wpis (500 zł). Dokumenty powinny zostać złożone do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Do założenia spółki potrzebny jest wpis do KRS na formularzu KRS-W2. Do formularza dołączamy:

 • formularz KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;

 • formularz KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 • formularz KRS-WB – komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej;

 • formularz KRS-WG – emisje akcji;

 • formularz KRS-WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;

 • formularz KRS-WL – prokurenci;

 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności;

 • statut spółki;

 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału;

 • dokument o powołaniu członków organów spółki;

 • dowody zapłaty.

Koszty opłaty sądowej za wpis wynosi 500 zł, a opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Poza tym należy zapłacić 17 zł za pełnomocnictwo. Dokumenty należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć samemu lub ze wspólnikiem. Może ją założyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Wspólnikiem spółki nie może być spółka cywilna. Pamiętaj, że jeżeli chcesz założyć jednoosobową spółkę z.o.o., to nie może ona być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z.o.o. Tego typu działalność można zarejestrować przez Internet oraz metodą tradycyjną.

Żeby założyć spółkę z.o.o. należy:

 • zawrzeć umowę spółki;

 • powołać zarząd – jedno- lub wielo-osobowy;

 • uzyskać wpis do rejestru.

Kiedy kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż 25, musi być utworzona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Organy te można powołać w akcie notarialnym, który zawiera umowa spółki, lub w odrębnej uchwale.

Przed złożeniem wniosku potrzebne ci będą odpowiednie dokumenty:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego – musi ona zawierać nazwę spółki (napis „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w nazwie jest obowiązkowy). Należy w niej określić także siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Skorzystaj z pomocy notariusza;

 • oświadczenie, że wkłady, które pokrywają kapitał zakładowy, zostały wniesione przez wszystkich wspólników w całości;

 • dowód powołania poszczególnych członków organów spółki – jeżeli o jej powołaniu nie stanowi umowa;

 • spis wspólników oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich;

 • dane osobowe członków zarządu;

 • dane wspólnika – jeżeli występuje;

 • oświadczenia osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów, które obejmuje zgodę na ich powołanie oraz ich adresy – nie jest to wymagane, jeżeli wniosek o wpis podpisany jest przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, lub też której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Jeżeli masz już komplet dokumentów, wtedy możesz złożyć wniosek KRS-W3. Do niego należy dołączyć:

 • załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne" – w przypadku kiedy spółka posiada oddziały;

 • załącznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu” – w przypadku kiedy spółka powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia;

 • załącznik KRS-WE „Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru" – tam wpisujemy dane wspólników, którzy podlegają wpisowi do rejestru;

 • załącznik KRS-WK „Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki" – informacje na temat organu uprawnionego do reprezentowani spółki, sposoby reprezentacji, jak i informacje o ew. organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład;

 • załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego" – zarząd spółki może powołać prokurenta. Powołuje się go za zgodą wszystkich członków zarządu spółki;

 • zgodę osób wpisywanych do KRS, czyli członków zarządu, prokurentów, likwidatorów wraz z adresami;

 • załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności" – wpisanie przedmiotu działalności przedsiębiorcy. Ważne jest, aby numery PKD pokrywały się z przedmiotem działalności określonym w umowie spółki;

 • listę obejmującą nazwisko, imię i adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób, które uprawnione są do powołania zarządu. Jeżeli wspólnik to osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do jej reprezentowania.

Bez względu na to, jaki sposób reprezentacji określony jest w umowie, wniosek o wpis spółki do rejestru muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Pamiętaj, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację do GUS (REGON), nie trzeba także zgłaszać płatnika składek do ZUS i do urzędu skarbowego.

Nie musisz składać wniosku o rejestrację do GUS (REGON), zgłoszenia do ZUS płatnika składek ani zgłoszenia do urzędu skarbowego, jako podatnik (NIP) – chyba że rejestrujesz się jako podatnik VAT. Wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS otrzymujesz także zaświadczenie o nadaniu numerów REGON oraz NIP.

Dane umieszczane w KRS (siedziba, nazwa, wspólnicy) to podstawowe informacje. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się w celu pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników oraz miejsca prowadzenia działalności, jak i szczegółowe dane kontaktowe), spółka powinna wykazać po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 dni (dla ZUS) lub w terminie 21 dni (dane dla GUS i urzędu skarbowego) od momentu rejestracji spółki w KRS. Dane powinny być umieszczone na jednym formularzu (NIP-8), który składa się we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym.

Ważne jest, że od zawiązania spółki do jej rejestracji nie może upłynąć pół roku.

Minimalny kapitał wymagany do powstania spółki to 5000 zł. Ponadto za rejestrację spółki należy uiścić opłatę – podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową (500zł) i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100zł).

Rejestracja spółki akcyjnej

Do rejestracji spółki akcyjnej wymagany jest kapitał zakładowy – 100 000 zł. Taki rodzaj działalności jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które chcą wejść na giełdę. Spółkę akcyjną może założyć jedna albo więcej osób. Nie może być ona jednak zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek do KRS należy złożyć na formularzu KRS-W4, do którego dołączyć należy:

 • formularz KRS-WA – terenowe jednostki organizacyjne, oddziały;

 • formularz KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 • formularz KRS-WG – emisje akcji;

 • formularz KRS-WK – organy podmiotu;

 • formularz KRS-WL – prokurenci;

 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności;

 • status spółki i akt notarialny, który obejmuje zawiązanie spółki akcyjnej oraz oświadczenie o objęciu akcji;

 • dowód wpłaty na akcje;

 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje i wkładów niepieniężnych;

 • dokument o powołaniu członków organów spółki;

 • spis nazwisk oraz adresów członków organów lub osób, które uprawnione są do powołania zarządu;

 • dowody dokonania wpłat.

Koszty opłaty sądowej za wpis wynoszą 500 zł. Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to 100 zł. Dokumenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Sąd rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter